JAVNI NATJEČAJ ZA POSTAVLJANJE SAMOUSLUŽNIH APARATA

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 18.02.2013. / 01.03.2013.
organizator: Tehnički muzej

 

TEHNIČKI MUZEJ objavljuje javni natječaj za za davanju u zakup dijela prostora za postavljanje samouslužnih aparata 

 

Tehnički muzej, Savska cesta 18, Zagreb objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanju u zakup dijela prostora

za postavljanje samouslužnih aparata

1. Predmet javnog natječaja:

Tehnički muzej daje u zakup putem javnog natječaja dio prostora u Zagrebu, Savska cesta 18, u središnjem dijelu dvorišta, gdje će biti postavljeni samouslužni aparati za kavu, sokove, čokolade te slane deserte (grickalice).

2. Poslovni prostor daje se u zakup počevši od 15. ožujka 2013. na određeno vrijeme od 3 godine pod slijedećim uvjetima

Lokacija - Savska cesta 18, Zagreb (u dvorištu)

Broj aparata - 2 (dva)

Početna cijena zakupnine mjesečno po aparatu - 600 KN

U početnu cijenu mjesečne zakupnine nije uračunat porez na dodanu vrijednost. Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine. Plaćanje zakupnine mjesečno unaprijed do 5. dana u mjesecu. Zainteresirani ponuditelji mogu dati ponudu samo za cjelokupan broj aparata. U jedinstvenoj ponudi ponuditi se moraju dvije vrste samouslužnih aparata. Samouslužni aparati moraju omogućiti posluživanje toplih i hladnih napitaka te manjih slatkih i slanih proizvoda (grickalica).

Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini trostrukog iznosa početnog mjesečnog iznosa zakupnine, odnosno iznos od 3.600 kn.

Ponuditelj mora posjedovati HACCP certifikat upravljanja kvalitetom.

Ponuditelj mora posjedovati različite vrste naplatnih sustava (u svim kombinacijama) koje u potpunosti mogu zadovoljiti korisnike:

- sustavi s povratom kovanica

- sustavi plaćanja žetonima (uz plaćanje kovanicama)

- sustavi plaćanja papirantim novcem uz povrat razlike novca

U ugovorene stavke ugovora koji će biti zaključen s najpovoljnijim ponuditeljem obvezno se unose slijedeće stavke:

- svakodnevno obilaženje lokacija i kontrolu aparata

- redovito punjenje aparata potrebnim sirovinama

- servisiranje aparata i besprijekorno održavanje higijenskih uvjeta aparata

- otklanjanje kvarova i zastoja u roku od 24 sata od dojave

- instaliranje aparata i stavljanje u funkciju u roku jedan dan

- punioci aparata moraju imati uredne zdravstveno – sanitarne isprave

- ponuditelj mora imati centralni servis u Zagrebu

- centralni servis mora biti opremljen specijalnim uređajima za testiranje, programiranje, servisiranje i popravak aparata

3. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

4. Pisane ponude moraju sadržavati:

- ime i prezime, OIB i adresu prebivališta za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, OIB i adresu sjedišta za pravne osobe

- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno obrtnice za fizičke osobe – obrtnike ili rješenje o registraciju udruga građana

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležnog tijela o izvršenoj obvezi plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja

- cijenu mjesečne zakupnine iskazanu u kunama te izraženu posebno za svaki samouslužni aparat i ukupno za ukupan broj ponuđenih aparata po lokaciji. Ukupna cijena mjesečne zakupnine po lokaciji mora biti upisana brojkama i slovima.

- dokaz o uplaćenoj jamčevini na žiro račun Tehničkog muzeja broj: 2360000-1101247448 kod Zagrebačke banke d.d. „Jamčevina za sudjelovanje u natječaju“, s pozivom na broj za pravne osobe: OIB, odnosno za fizičke osobe : OIB

- podatak o broju žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine sudionicima natječaja čije ponude ne budu prihvaćene

5. Rok za podnošenje ponuda je 10 (deset) dana od dana objave natječaja, bez obzira na način dostave. Javni natječaj bit će objavljen na web stranicama Tehničkog muzeja.

6. Pisane ponude poslati preporučenom pošiljkom (ili dostavom) u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ – NE OTVARATI – SAMOPOSLUŽNI APARATI“ na adresu Tehnički muzej, Savska cesta 18, 10000 Zagreb.

7. Javno otvaranje ponuda održat će se 1. ožujka 2013. u 12:00 sati na adresi: Tehnički muzej, Savska cesta 18, Zagreb, soba 118. Predstavnik ponuditelja svoje ovlaštenje za nazočnost javnom otvaranju ponuda dokazuje pisanom punomoći.

8. O izboru najpovoljnije ponude odlučuje Upravno vijeće Tehničkog muzeja.

Upravno vijeće zadržava pravo ne izabrati niti jednog od ponuditelja, bez navođenja razloga.

O rezultatima natječaja sudionici će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Ugovor o zakupu će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od poziva na sklapanje ugovora. Ukoliko odabrani ponuditelj u tom roku ne pristupi sklapanju ugovora Upravno vijeće Muzeja odabrat će sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijizh od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čijas us dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare, ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava i ponude pravnih osoba koje nisu solventne, kao što je to uvrđeno u članku 13. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava kod javnog bilježnika u smislu Zakona o javnom bilježništvu. Sve pristojbe i troškove u svezi s tim snosit će zakupnik.

Zakupnik s kojim će biti zaključen Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može isti dati u podzakup.

Porez plaća zakupnik.

Sve troškove u svezi prijave na javni natječaj i preuzimanja poslovnog prostora u zakup snosi zakupnik.

Sadržaj ugovora o zakupu mora biti u skladu s člankom 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11) te člankom 21. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/2012)

9. Za objavu natječaja i provedbu postupka javnog otvaranja ponuda Upravno vijeće osniva Povjerenstvo u sastavu:

Markita Franulić, predsjednica povjerenstva

Igor Elez, član

Ivan Halić, član

10. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Tehničkog muzeja, u tajništvu (soba 123) ili na tel. 01/4844050, e-mail: info@tehnicki-muzej.hr

povratak