N A T J E Č A J o davanju u zakup poslovnog prostora

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 28.01.2016. / 15.02.2016.
organizator: Tehnički muzej

Objavljen je natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Tehničkog muzeja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15) i članka 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Zagreba broj 10/2012“), Tehnički muzej objavljuje

 

N A T J E Č A J

o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Tehničkog muzeja

prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

 

1. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Tehničkog muzeja koji se nalazi na lokaciji Tratinska 2, ukupne površine 2.200 m2 u viđenom stanju.

2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina za obavljanje djelatnosti umjetnosti, zabave ili rekreacije.

3. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 30,40 kn/m2 odnosno ukupno 66.800,00 kn mjesečno uvećano za PDV.

4. Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 15 dana, a počinje teći od početka sljedećeg dana nakon objave u dnevnom tisku, na web stranicama i oglasnoj ploči Muzeja.

5. Ponude pristigle na natječaj bit će javno otvorene i pročitane dana 12. veljače 2016. u 12:00 sati u prostoriji br. 118.

6. Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini trostrukog iznosa početnog mjesečnog iznosa zakupnine, odnosno iznos od 200.400,00 kn.

7. Ponuditelji mogu izvršiti uvid u dokumentaciju i stanje poslovnog prostora za podnošenje ponuda na adresi Tehnički muzej, Savska cesta 18, radnim danom od 08.00 do 14.00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 01/4881615.

8. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe (dalje u tekstu: sudionici natječaja) koje su registrirane za obavljanje djelatnosti umjetnosti, zabave ili rekreacije. Pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu imaju osobe iz zakona kojima su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako sudjeluju u natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, u skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

9. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“ na adresu: TEHNIČKI MUZEJ, Povjerenstvu za provođenje natječaja za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Tehničkog muzeja, Savska cesta 18, 10000 ZAGREB, predajom neposredno u pisarnici Tehničkog muzeja na gore navedenoj adresi ili preporučeno putem pošte.

10. Ponuda mora sadržavati:

·         oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe

·         dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično)

·         ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

·         izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba

·         dokaz o solventnosti

·         dokaz o uplaćenoj jamčevini u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine na žiro račun Tehničkog muzeja broj: IBAN HR1823600001101247448 kod Zagrebačke banke d.d. „Jamčevina za sudjelovanje u natječaju“, s pozivom na broj za pravne osobe:OIB- ____________, odnosno za fizičke osobe OIB-_____________,

·         podatak o broju žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine sudionicima natječaja čije ponude ne budu prihvaćene

·         izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/2012)

·         drugu dokumentaciju sukladno uvjetima javnog natječaja

 

11. Najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora je ponuda onog natjecatelja koji ispunjava sve uvjete i uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

12. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu zakupninu Povjerenstvo će pozvati ove natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne  zakupnine

13. Ponude koje nisu podnesene u roku i koje nisu potpune te one koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće se razmatrati. Neće se razmatrati ni ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare, ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava i ponude pravnih osoba koje nisu solventne.

14. Upravno vijeće na prijedlog Povjerenstva donijet će odluku izboru najpovoljnije ponude, o čemu će sudionici natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana nakon završetka natječaja.

15. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru.

16. Ugovor o zakupu poslovnoga prostora koji je predmet ovog natječaja sklapa se u pisanom obliku i osim bitnih sastojaka određenih zakonom i Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora mora sadržavati:

-        odredbu o ovršnosti

-        odredbu kojom zakupnik prihvaća povećanje zakupnine u tijeku trajanja zakupa prema gradonačelnikovoj odluci

-        odredbu o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima

-        odredbu o tome da zakupnik ne može preuređivati poslovni prostor bez prethodne pisane suglasnosti zakupodavca,

-        odredbu kojom se zakupnik obvezuje poslovni prostor predati u posjed zakupodavcu slobodan od osoba i stvari istekom roka na koji je dan, odnosno istekom otkaznog roka ili raskida ugovora

-        neopozivu izjavu zakupnika kojom se odriče prava povrata uloženih sredstava u poslovni prostor, a koja mu je zakupodavac kompenzirao odobrivši oslobođenje od plaćanja zakupnine za vrijeme uređenja poslovnog prostora da bi se priveo namjeni u trajanju od prva 3 mjeseca zakupnog odnosa

-        odredbu kako zakupodavac može odobriti umanjenje iznosa mjesečne zakupnine za najviše do 40% od propisanog početnog iznosa mjesečne zakupnine koja se plaća za odnosnu zonu i djelatnost, ovisno o visini ulaganja zakupnika u poslovni prostor koji je adaptiran uz pisanu suglasnost zakupodavca, sve uz predočenje dokaza o ulaganju ovjereno od strane nadzornog inženjera

-        odredbu kojom zakupnik izjavljuje kako je upoznat da prema odobrenom i izvršenom ulaganju u poslovni prostor ne stječe vlasnička prava na poslovnom prostoru izdanom u zakup

-        odredbu kojom zakupnik preuzima rizik i odgovornost za dobivanje odgovarajućih dozvola za rad bez prava na naknadu štete i eventualnu neostvarenu dobit radi neizdavanja potrebnih dozvola.

-        odredbu kojom zakupnik prihvaća obvezu da se u svezi korištenja parkirališnog prostora, reguliranja dežurne službe Hrvatskih željeznica i HŽ – napojene stanice izravno sporazumijeva s Hrvatskim željeznicama

-        odredbu prema kojoj je zakupnik dužan održavati o svom trošku poslovni prostor u stanju za redovitu uporabu u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti.

-        odredbu kako zakupnik ne može drugome davati zakupljeni prostor ili dio zakupljenog prostora u podzakup ili mu je po bilo kojoj drugoj osnovi predati na upotrebu osim ako gradonačelnik iznimno na zahtjev zakupnika odobri davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup i to samo uz ispunjenje uvjeta da za davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup postoji gospodarski, kulturni ili drugi interes Grada Zagreba, da se djelatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru koji je u zakupu i u dijelu poslovnoga prostora koji je u podzakupu nadopunjuju kao i da je zakupnik podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu, a da podzakupnik nema dugovanja prema Gradu Zagrebu

-        zakupninu je zakupnik dužan plaćati za tromjesečno razdoblje unaprijed najkasnije do petog dana u mjesecu na početku svakog novog obračunskog tromjesečnog razdoblja

 

17. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u navedenom roku ne sklopi ugovor o zakupu i ne preuzme poslovni prostor, smatrat će se da je odustao od ugovora, čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

18. Ako najpovoljniji ponuditelj u predviđenom roku odustane od sklapanja ugovora o zakupu, može se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda ili raspisati novi natječaj.

19. Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, radi osiguranja plaćanja zakupnine, najpovoljniji ponuditelj dužan je dostaviti 2 bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, svaka na iznos od 50.000,00 kn.

20. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se nakon okončanja natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana.

21. Uplaćena jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u zakupninu.

22. Upravno vijeće Tehničkog muzeja pridržava pravo poništiti ovaj natječaj, odnosne ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima.

23. Natjecatelji imaju pravo prigovora o izboru najpovoljnijeg natjecatelja u roku od 8 dana od dostave Odluke. Prigovor se upućuje Upravnom vijeću Tehničkog muzeja.

 

TEHNIČKI MUZEJ

 

povratak