NATJEČAJ za prijam u radni odnos - preparator

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 12.03.2018. / 20.03.2018.
organizator: Tehnički muzej Nikola Tesla

Tehnički muzej Nikola Tesla objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos - preparator

Na temelju suglasnosti Gradskog ureda za kulturu (KLASA: 612-05/18-001/3, URBROJ:251-27-01-18-3 od 21. veljače 2018.) a u skladu sa Statutom Muzeja te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tehnički muzej Nikola Tesla objavljuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos - preparator - 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme
(redni broj 20. iz sistematizacije)

Uvjeti:
- srednja stručna sprema - aktivno korištenje paketa MS Office; MS Word, Excel

- položen stručni ispit za preparatora sukladno Zakonu o muzejima

- poznavanje rada na računalu u Windows radnoj okolini

- rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola,
Ugovor o radu može se sklopiti i s pripravnikom uz obvezu polaganja stručnog ispita nakon
godine dana pripravničkog staža te uz ispunjavanje ostalih uvjeta kao i na način sukladan
važećim propisima.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
- Životopis

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

- motivacijsko pismo

- dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili presliku osobne iskaznice) 

- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- navesti svoje kontakt podatke,([broj tetefona, e-adresu).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranicama Tehničkog
muzeja Nikola Tesla i objave u biltenu HZZ-a (https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=90960832) s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja na email adresu:
martina.kolarec@tmnt.hr ili poštom na adresu Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska
cesta 18, 10000 Zagreb, s naznakom ,,za natječaj - preparator"
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA

povratak