NATJEČAJ ZA VODITELJA/VODITELJICU RAČUNOVODSTVA

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 20.04.2015. / 27.04.2015.
organizator: Tehnički muzej

Otvoren je natječaj za voditelja/voditeljicu računovodstva

Na temelju suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (klasa: 612-01- 15-01-19, urbroj: 251-10-41-15-3 od 16. ožujka 2015.), a u skladu sa Statutom Muzeja te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Tehnički muzej raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos voditelja/voditeljicu računovodstva – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera (VSS ekonomske struke);

– 3 godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima

– aktivno znanje jednoga stranog jezika

– poznavanje rada na računalu

– rad na neodređeno vrijeme uz probni rad  od 4 mjeseca.

Osim navedenih te općih i zakonom propisanih uvjeta kandidati moraju zadovoljiti i sljedeće uvjete:

– organizacija rada računovodstva, znanje vođenja i koordiniranja financijskih i računovodstvenih poslova

– samostalna izrada financijskih izvještaja propisanih propisima RH

– poznavanje proračunskog računovodstva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

– životopis

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjeren preslik)

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice) i presliku osobne iskaznice

– elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 – uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– navesti svoje kontaktne podatke (broj telefona, e-adresu)

Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem bit će pozvani na razgovor na temelju kojega će se izvršiti konačni izbor kandidata. Kandidat koji se ne odazove na poziv za intervju smatrat će se da je odustao od natječaja.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Tehnički muzej, Savska cesta 18, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – voditelj/voditeljica računovodstva«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tehnički muzej Zagreb

Posljednji dan za predaju prijava je 27. travnja 2015.

 

povratak